در این بخش اطلاعات مراکز آموزشی کودک قرار می گیرد.