مهربان باشیم و در گسترش مهربانی بکوشیم!   بیبی پرو مهربان مثل مادر

# مهربانی_محرم  # مهربانی_محرم، مهربانی با کودکان کار.
مهربان باشیم؛ بیبی پرو مهربان مثل مادر# مهربانی_محرم، مهربانی با طبیعت؛ برای دریافت نذری با خودمان ظرف همراه ببریم.
مهربان باشیم؛ بیبی پرو مهربان مثل مادر# مهربانی_محرم، مهربانی با محیط زیست؛ مواظب زباله ها باشیم.
مهربان باشیم؛ بیبی پرو مهربان مثل مادر# مهربانی_محرم، مهربانی با محیط زیست؛ پس از صرف نذری ظروف را در سطل های زباله بیندازیم.
مهربان باشیم؛ بیبی پرو مهربان مثل مادر